QuicSeal

ผลิตภัณฑ์กันซึมสูตรซีเมนต์ ชนิด 2 ส่วนผสม

ARDEX QUICASEAL 144

  • เซ็ตตัวเร็ว
  • บรรจุตามอัตราส่วนผสม – ทำให้ง่ายต่อการผสมและใช้งาน
  • ป้องกันการรัวซึมได้ดีเยียม
  • ยึดเกาะได้ดีเยียมต่อพืนผิวคอนกรีต ผนังก่ออิฐ
รูปภาพและวิดีโอ

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]