QuicSeal

ผลิตภัณฑ์กันซึมสูตรน้ำ ชนิดส่วนผสมเดียว

ARDEX QUICSEAL 124

  • ส่วนผสมเดียว - พร้อมใช้งำน
  • แห้งเร็ว
  • ให้พื้นผิวแบบยำงที่ไร้รอยต่อ
  • สำมำรถปกปิดรอยแตกร้ำวได้
  • ทำสีทับได้ (สีอะคริลิกคุณภำพดี)
รูปภาพและวิดีโอ

Stockist Locator

[wpsl start_location="london" category_selection=""]