ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดทาหรือพ่น

เทปกาวบิวทินอล อเนกประสงค์

ARDEX STB Tape

  • ส ำหรับใช้งานร่วมกับระบบกันซึมของ ARDEX
รูปภาพและวิดีโอ